Pomocne materiały

SPRAWDZENIE WYDANIA PRAWO JAZDY

Sprawdź, czy Twoje prawo jazdy jest już gotowe do odbioru!

KLIKNIJ TUTAJ

ZNAKI DROGOWE

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.
2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku A-7 ,który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach
4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.
5. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.
6. Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.


ZNAKI ZAKAZU

1. Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
4. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
5. Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:
     -    T-20 - długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje,
   -    T-21 - odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
6. Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.
7. Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków B-3 ÷ B-4 mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.
8. Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:B-1,B-3,B-5,B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.
9. Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:B-1,B-3,B-3a,B-4,B-10,B-35,B-37,B-38 i B-39.


ZNAKI NAKAZU

Znaki nakazu to znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci wskazania wymaganego sposobu jazdy oraz obowiązków uczestnika ruchu. W Polsce znaki nakazu określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393), a zakres ich stosowania – załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). Mają kształt koła (z wyjątkiem znaków C-17 "Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"), z błękitnym tłem i białym obrazem (z wyjątkiem C-17). W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42). Wspomniana konwencja dopuszcza także dla znaków nakazu białe tło z czerwoną obwódką, czyli taki sam schemat, jak dla znaków zakazu. Taka kolorystyka obowiązuje np. w Irlandii. Pod znakami nakazu mogą być umieszczone tabliczki dopuszczające odstępstwa od stosowania się do znaku dla niektórych uczestników ruchu.


ZNAKI INFORMACYJNE

Znaki informacyjne to znaki drogowe wyrażające informacje o rodzaju drogi, sposobie korzystania z drogi oraz informujące o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu.W Polsce znaki informacyjne określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393), a zakres ich stosowania – załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). Mają kształt prostokąta z granatową obwódką i białym tłem (nawet obrazem gdy tylko jest sama granatowa jest tarcza) lub z białym tłem i czarnym obrazem. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42).Pod znakami informacyjnymi mogą być umieszczone różne tabliczki z określonymi informacjami. Informacje te nie mogą być umieszczane bezpośrednio na znaku. Tylko znaki od D-15 do D-17 posiadają swoje kompilacje wskazujące, że przystanek może być dla dwóch czy trzech pojazdów wykonującymi odpłatny przewóz na regularnych liniach.


ZNAKI POZIOME

Znaki poziome to znaki drogowe umieszczone na nawierzchni jezdni w postaci linii, strzałek, napisów i innych symboli. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.


Przepisy ruchu drogowego (USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.)